Aktiv

Kunskapsmiljön Aktiv

Arbetsmarknad, Kommuner, Tillit, Inkomstsystem, Vetenskap.

Under 2019 började ett antal forskare i Socialt arbete från Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Lunds universitet att samlas runt ett gemensamt intresse för forskning om kommunal arbetsmarknadspolitik och/eller ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Utifrån intresset skapades Kunskapsmiljön Aktiv. Vi hoppas att du hittar något på hemsidan som intresserar dig!

Ni hittar föreläsningarna från tidigare Aktivdagar under fliken föreläsningar

Genvägar

Här har vi listat en snabb tillgång till de sidor & information som är populära

Föreläsningar

  • Här hittar du exempelvis föreläsningar från våra Aktiv-dagar. Klicka här

Fråga Aktiv

  • Vår podd, Fråga Aktiv, lyfter olika frågor och dilemman som ni lyssnare lyfter. Har du och dina kollegor en fråga om kommunal arbetsmarknadspolitik eller ekonomiskt bistånd? Passa på att fråga oss i Aktiv! En eller flera forskare kommer diskutera och försöka besvara frågorna i vår Aktiv-podd. Klicka här för att komma till frågelådan.

Nyhetsbrev

  • Vill du få information om aktuell forskning och uppdateringar från oss inom Aktiv? Maila aktiv@lnu.se och anmäl dig idag!

Uppdragsutbildning

Sedan 2022 anordnar Linnéuniversitetet en uppdragsutbildning för dig som arbetar inom kommunala arbetsmarknadsverksamheter. Utbildningen är unik i sitt slag och har inte mindre än 21 föreläsningar med forskare inom arbetsmarknadsområdet. Klicka här för mer information.

Medlemmar i Aktiv

Alexandru Panican


Alexandru Panican ärdocent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. Alexandru forskar sedan flera år om aktivering av arbetslösa, övergången skola-arbetsliv, fattigdomsbekämpning och validering av reell kompetens.

Forskning

Anna Angelin


Anna Angelin är docent i socialt arbete och lektor vid Socialhögskolan i Lund. Annas forskningsområde är fattigdom, matfattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd.

Forskning

Daniel Holm


Daniel Holm är universitetsadjunkt i socialt arbete på Linnéuniversitet. Daniels forskningsintressen rör socialpolitik i allmänhet och försörjningsstöd i synnerhet. Fokus här är på försörjningsstöd som ett kontrollmedel genom maktutövning och konsekvenserna det har på individer i ekonomisk utsatthet. Främst gällande barn och unga, med hänsyn till barnperspektivet. 

Forskning

Elinn Leo Sandberg


Elinn Leo Sandberg är socionom och doktorand vid Socialhögskolan i Lund. Elinns avhandling handlar om matfattigdom i Sverige och relationen mellan det civila samhället och offentlig välfärd. Ett särskilt fokus riktas mot brukares erfarenheter av att motta matbistånd från civilsamhället. Avhandlingen beräknas att vara klar hösten 2026

Ellen ParslandEllen Parsland är doktorand vid Socialhögskolan i Lund. Ellens avhandling handlar om Kön, klass och etnicitet i kommunal arbetsmarknadspolitik. Avhandlingen planeras att färdigställas hösten 2024.

Forskning

Henrik Örnlind


Henrik Örnlind är samordnare för Aktiv och doktorand i socialt arbete på Linnéuniversitetet och driver forskningsprojektet Den urbana frontens politik som också är hans avhandlingsprojekt som beräknas vara klar cirka 2024.

Forskning

Kettil Nordesjö


Kettil Nordesjö är docent och biträdande lektor vid institutionen för socialt arbete på Malmö universitet och har tidigare arbetat som statlig utredare och utvärderare. Hans forskningsintressen berör styrnings- och utvärderingsfrågor i offentlig sektor och digitalisering inom socialtjänsten.

Forskning

Lagunathan Govender


Lagunathan Govender är samordnare för Aktiv och doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han driver forskningsprojektet Erkännande som också är hans avhandlingsarbete.

Forskning

Marie Eriksson


Marie Eriksson är lektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Maries forskningsintresse ligger i frågor om kön och klass samt andra maktrelationer/asymmetrier i en historisk och nutida kontext. Maries forskning berör exempelvis försörjningsfrågor för kvinnor som lämnat en våldsam partner.

Forskning

Susanna Lundberg

Susanna Lundberg är lektor i socialt arbete på Malmö Universitet samt i arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Susanna har arbetat med frågor om kompetensförsörjning i bristyrken särskilt inom kommunala omsorgsyrken, och har just nu ett projekt om hur kommuner arbetar med att få in personer med långvarigt försörjningsstöd till dessa yrken. Forskningsintresset fokuserar på paradoxen att vi har både hög arbetslöshet och arbetskraftsbrist, och att en stor grupp människor anses ha ”för låg lönsamhet” för att klara sig på arbetsmarknaden.

Forskning

Martin Kvist

Martin Kvist är lektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Hans forskning kretsar kring frågor om ungas utbildning, arbetsmarknadsetablering och försörjningsförutsättningar.

Mikael Bengtsson

Mikael Bengtsson är lektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Hans forskningsintresse finns i frågor om professioner, distinktionen profession och organisation, förhållandet mellan kompetens och kvalifikation samt samverkan i ett välfärdsstatligt sammanhang. Mikaels forskning berör exempelvis intra-professionell stratifiering och mobilitet, vidareutbildning som aspekt av kompetensförsörjning samt inter-organisatorisk samverkan inom socialförsäkringens ram.

Rickard Ulmestig


Rickard Ulmestig är forskningsledare för Kunskapsmiljön Aktiv och professor i socialt arbete. Han är verksam vid Linnéuniversitetet. Rickard har under flera år forskat inom olika områden rörande ekonomiskt bistånd och kommunal arbetsmarknadspolitik

Forskning

Tove Samzelius

Tove Samzelius är postdoktor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskningsintressen rör socialpolitik och fattigdom utifrån ett intersektionellt perspektiv där framförallt barns och ensamförsörjande kvinnors livsvillkor står i centrum. Tove disputerade vid Malmö universitet i december 2020 med en avhandling som handlar om utrikesfödda ensamstående mödrars erfarenheter och upplevelser av fattigdom och hemlöshet i en svensk välfärdspolitisk kontext. Som postdoktor arbetar hon inom ett forskningsprojekt som undersöker hur Försäkringskassan samverkar med andra myndigheter rörande arbetslösa med ohälsa och hur olika logiker kan komma att påverka tillvaratagandet av sociala rättigheter.

Israa Ahmad

Israa är doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Malmöuniversitet. Som socionom i grunden med master i socialt arbete har Israa arbetat främst inom socialtjänsten med frågor om arbetslöshet och fattigdom. Den aktuella forskningen som Israa arbetar med handlar om socialt arbete i förändringar och kristider. Mer konkret avser det forskning om vilken betydelse pandemin som en kris och den ökad digitalisering som en omfattande förändring har haft för det sociala arbetet. Fokus riktas mot arbetet på ekonomiskt bistånd för att undersöka förändringar på främst tre nivåer, dessa är professionen, klienten och relationen där emellan i en post-covid-värld.

Uffe Enoksson

Uffe Enokson är lektor i socialt arbete. Uffes forskningsområde handlar om tidens roll i välfärdsutvecklingen i exempelvis arbetstidspolitiken. Men också hur tiden upplevs i förhållande till de strukturella krav och normer som präglar våra liv och hur tiden bör eller förväntas användas i förhållande till den socialpolitik som sätter gränser och möjligheter för individen. Hans forskning om tidspolitik är ett sätt att förstå sociala problem på arbetsmarknaden och i vardagslivet.

Kunskapsmiljö

En kunskapsmiljö är precis som en forskningsmiljö ett sammanhang för att bedriva och diskutera forskning. Genom forskningen skapas vetenskaplig kunskap och här vill vi sprida den men också problematisera och självständigt förhålla oss till en praktik i förändring. Här har forskningen sin roll.

I en kunskapsmiljö blir frågor om utbildning/kompetensutveckling centrala, precis som samverkan med de i samhället som brukat, tar politiska beslut om och är tjänstemän som arbetar kommunal arbetsmarknadspolitik och/eller ekonomiskt bistånd. Nyfiken?

På den här hemsidan kommer du hitta information om den forskning och utbildning som Aktivs medlemmar driver. Hemsidan fylls löpande på med nyheter, forskningsoutputs och spännande information.